Frau mit Katze, Japan, 19. Jahrhundert (Utagawa Kuniyoshi)

Frau mit Katze, Japan, 19. Jahrhundert (Utagawa Kuniyoshi)