Pharaoameise (April Nobile / © AntWeb.org)

Pharaoameise (April Nobile / © AntWeb.org)