Synoplotherium vorax (Dmitry Bogdanov)

Synoplotherium vorax (Dmitry Bogdanov)