Farbholzschnitt von Tsukioka Yoshitoshi mit dem Titel „Kappa-Abwehr“, 1881

Farbholzschnitt von Tsukioka Yoshitoshi mit dem Titel „Kappa-Abwehr“, 1881