Aegyptopithecus zeuxis (© N. Tamura)

Aegyptopithecus zeuxis (© N. Tamura)