Grünlaubenvogel (Richard Bowdler Sharpe)

Grünlaubenvogel (Richard Bowdler Sharpe)