Apatosaurus louisae (Dmitry Bogdanov)

Apatosaurus louisae (Dmitry Bogdanov)