Archaeosyodon praeventor (Dmitry Bogdanov)

Archaeosyodon praeventor (Dmitry Bogdanov)