Batrachotomus kupferzellensis (Dmitry Bogdanov)

Batrachotomus kupferzellensis (Dmitry Bogdanov)