Brachauchenius lucasi (Dmitry Bogdanov)

Brachauchenius lucasi (Dmitry Bogdanov)