Therese, Luise und Eduard, 1810 (Leuchtenburg)

Therese, Luise und Eduard, 1810 (Leuchtenburg)