Eryops megacephalus (Dmitry Bogdanov)

Eryops megacephalus (Dmitry Bogdanov)