Lycaenops ornatus (Dmitry Bogdanov)

Lycaenops ornatus (Dmitry Bogdanov)