Charles Darwin, kurz vor seinem Tod (John Collier)

Charles Darwin, kurz vor seinem Tod (John Collier)