Poitou-Esel (Zoo Heidelberg)

Poitou-Esel (Zoo Heidelberg)