Potorous tridactylus (John Gould)

Potorous tridactylus (John Gould)