Ptychodus mortoni (Dmitry Bogdanov – dmitrchel@mail.ru)

Ptychodus mortoni (Dmitry Bogdanov - dmitrchel@mail.ru)