Shetlandpony (Wildpark Ortenburg)

Shetlandpony (Wildpark Ortenburg)