Akmonistion zangerli (© N. Tamura)

Akmonistion zangerli (© N. Tamura)