Shetlandpony (Vogelpark Abensberg)

Shetlandpony (Vogelpark Abensberg)